Pörtö Enskilda Väglag

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Delägarna i Pörtö Enskilda Väglag kallas härmed till årsstämma som hålls på Pörtö skola den 9.6.2019 kl. 13.00

Agenda

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare vilka vid behov fungerar som rösträknare.
 6. Fastställande av agendan.
 7. Behandling av verksamhetsberättelsen för år 2018.
 8. Fastställandet av bokslutet för år 2018.
 9. Fastställandet av verksamhetsgranskarnas berättelse och utlåtande.
 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
 11. Fastställande av debiteringslängden.
 12. Fastställande av vägenhetsavgiften
 13. Val av styrelsemedlemmar.
 14. Val av två verksamhetsgranskare.
 15. Val av två suppleanter för verksamhetsgranskarna.
 16. Styrelsens förslag till budget.
 17. Fastställande av datum för vägtalko
 18. Nästa ordinarie stämma.
 19. Övriga ärenden
 20. Mötet avslutas

Styrelsen


INFO 12.4.2019

Vägarna på Bodö och den nya vägen på Pörtö har nu anslutits till väglaget.
Väglaget kommer under våren att ta ut grus till Bodö för underhållet av vägarna.
Vi informerar om talkon via Pro Pörtös hemsida, www.proporto.fi, samt på anslagstavlorna.

Bodön ja Pirttisaaren uusi tie ovat nyt liitetty tieosuuskuntaan.
Tieosuuskunta tuo kevään aikana soraa Bodöhön teiden ylläpitoa varten.
Ilmoitamme talkoista Pro Pörtö:n kotisivulla, www.proporto.fi, ja ilmoitustauluilla.

Styrelsen / Hallitus